บริการทุกระดับประทับใจ เราบริการทั้งก่อนและหลังการขาย

:: ตัวแทนจำหน่ายระบบบัญชี GENEUS & GENiUS (ปริมณฑล) ::
บริษัท ไทยซอฟท์แวรเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

GENiUS PR for Windows สร้างสรรค์งานบริหารบุคคลครบวงจรด้วย
(4 IN 1 รวม 4 ระบบเข้าด้วยกัน ภายในชุดเดียว)

          1.โปรแกรม ระบบบัญชี เงินเดือน (PAYROLL)
          2.โปรแกรม ระบบบริหารงานบุคคล (HUMAN RESOURCES)
          3.โปรแกรม ระบบบันทึกเวลาทำงาน (TIME RECORDER)
          4.โปรแกรม ระบบรักษาความปลอดภัย (SECURITY)

          GENiUS โปรแกรมเงินเดือน จุดสำคัญสุดเพื่อช่วยการคำนวณหาภาษีเงินได้ของพนักงาน และจัดเก็บประวัติทั่วไปของพนักงานพร้อมรูปภาพ ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประวัติิครอบครัว คู่สมรส ความสามารถพิเศษ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานด้านบุคคลโดยตรง ตลอดจนช่วยคำนวณจำนวนชั่วโมงการทำงานล่วงเวลา จำนวนวันทำงาน วันขาด วันลาต่างๆ นำมาสรุปเป็นรายคน และนอกจากนี้ยังสามารถพิมพ์รายงานที่จำเป็นต่างๆเพื่อส่งให้หน่วยงานราชการ (กรมสรรพากร) เช่น ภ.ง.ด.1,1ก, 91, ม.50ทวิ หรือส่งให้้สำนักงานประกันสังคม ได้แก่ ส.ป.ส.1-10, 6-08, 1-03, 6-09, ม.47 หรือส่งรายงานเงินสะสมให้
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตลอดจนรายงานต่างๆที่สำคัญเก็บไว้ใช้ภายในบริษัท ได้แก่ ใบจ่ายเงินเดือน, รายงานสรุปรายได้้-ค่าใช้จ่าย-ค่าล่วงเวลาของบริษัท รวมทั้งการโอนเงินผ่านธนาคารในรูปของไฟล์กว่า 20 ธนาคาร โดยมั่นใจได้ถึงความรวดเร็ว ถูกต้อง และสมบูรณ์ของโปรแกรม

1. GENiUS PAYROLL ( โปรแกรม ระบบบัญชี เงินเดือน )

          โปรแกรมGENiUS for Windows ระบบบัญชีเงินเดือน เป็นระบบที่ช่วยในการจ่ายเงินเดือนให้แก่พนักงาน ลูกจ้าง ซึ่งมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย เพื่อเสียภาษีเงินได้ให้แก่รัฐบาล และช่วยเตรียมรายงานที่จำเป็นต่างๆ เพื่อส่งให้กรมสรรพากร ส่งธนาคาร ส่งสำนักประกันสังคม หรือทำรายงานใช้ภายในบริษัทเพื่อการสรุปวิเคราะห์ และตรวจสอบได้ทันตามเวลา ระบบนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการคำนวณรายได้และภาษี ซึ่งเป็นงานที่ค่อนข้างเสียเวลาและมีโอกาสผิดพลาดสูงให้้เสร็จอย่างรวดเร็วและถูกต้อง นอกจากนี้ถ้าเลือกคำนวณภาษีแบบปรับเอง ยังสามารถคำนวณภาษีแต่ละงวดสะสะไว้รวมกัน เท่ากับจำนวนภาษีที่ต้องเสียทั้งปีโดยไม่มีเงินภาษีที่ต้องจ่ายเพิ่มหรือขอคืนตอนสิ้นปี

คุณประโยชน์
   - ช่วยค้นหา ตรวจสอบ ปรับปรุงข้อมูลพนักงานได้ง่ายและรวดเร็ว
   - ลดโอกาสผิดพลาดเนื่องจากการคำนวณ และบันทึกข้อมูล
   - ลดงานของพนักงานในองค์กรในการจ่ายภาษีเพิ่มหรือการขอภาษีคืนภายหลัง
   - ทำรายงานสรุปยอดการจ่ายเงินแยกตามโครงสร้าง เพื่อการวิเคราะห์
   - ลดการทำงานซ้ำซ้อน เช่น จัดทำรายงานส่งกรมสรรพากร ส่งสำนักงานประกันสังคมและส่งธนาคารทุกเดือน
   - ลดการตอบปัญหาหรือข้อสงสัยของพนักงาน ในเรื่องการคำนวณภาษี
   - พนักงานฝ่ายบัญชีเงินเดือนมีเวลาสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลได้เพิ่มขึ้น
   - ผู้บริหารสามารถวางแผนการจ่ายค่าตอบแทนในงวดต่อๆไปได้ดียิ่งขึ้น โดยมีสถิติสรุปจากระบบ

คุณสมบัติเด่นของระบบ
      1. จำนวนพนักงานมีได้ไม่จำกัด
      2. เก็บข้อมูลประวัติพนักงานเบื้องต้น พร้อมรูปภาพพนักงาน
      3. แก้ไขข้อมูลและคำนวณภาษีใหม่ได้จนกว่าจะถูกต้อง พร้อมมีระบบตรวจสอบผลการคำนวณให้พนักงาน
      4. บันทึกชื่อ-นามสกุลของพนักงาน ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
      5. เลือกวิธีคำนวณภาษีได้ 2 แบบ คือ แบบปรับเองตามเดือน หรือ แบบคูณ 12 ตลอด
      6. กำหนดจ่ายเงินให้กับพนักงานได้ 4 ประเภท คือ รายเดือน รายวัน รายชั่วโมง และรายเหมา
      7. เลือกวิธีหักภาษีตามนโยบายของบริษัทได้ถึง 3 แบบ คือ
          1.นายจ้างออกให้ครั้งเดียว
          2.นายจ้างออกให้ตลอดไป
          3. หักภาษี ณ ที่จ่าย
      8. กำหนดงวดการจ่ายเงินได้สูงสุด 1-4 งวดต่อเดือน
      9. เลือกคำนวณภาษีทุกงวด หรือเฉพาะงวดสุดท้าย (กรณีงวดการจ่ายเงินมากกว่า 1 ครั้งต่อเดือน)
     10. หักเงินวันขาดอัตโนมัติได้ และหักเงินกรณีมาสายอัตโนมัติได้
     11. ปัดเศษสตางค์ได้เองตามที่กำหนด โดยเลือกปัดเศษในส่วน รายได้ ค่าล่วงเวลา รายจ่าย ภาษี เงินได้สุทธิ ฯลฯ
     12. เปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ได้เอง ได้แก่ตารางค่าลดหย่อน และอัตราภาษีเงินได้ รวมทั้งการคิดประกันสังคม
     13. กำหนดรูปแบบการจ่ายรายได้ ค่าล่วงเวลา และ ค่าใช้จ่าย สูงสุดอย่างละ 20 รายการ
     14. รองรับการหักเงินกู้ยืมจากบริษัท
     15. รองรับการคำนวณภาษีเงินชดเชย ตามกฎหมายแรงงาน
     16. รองรับการจ่ายเงินโบนัส แบบจ่ายแยกหรือจ่ายพร้อมเงินเดือนได้
     17. รองรับการปรับอัตราเงินเดือน แบบเป็นรายคน หรือเป็นช่วง ทั้งบาท และเปอร์เซ็นต์(%)
     18. มีรายงานที่สมบูรณ์แบบอย่างครบถ้วน หรือนำส่งในรูปสื่ออิเลคโทรนิกส์ เช่น ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.1ก, ภ.ง.ด.91, ม. 50 ทวิ,สปส.1-10, ม.47, สปส.1-03, สปส. 6-09, ค่าจ้างประจำปีกองทุนเงินทดแทน, ทะเบียนลูกจ้างประจำปี, รายงานเงินสำรองเลี้ยงชีพ, Pay-Slip ฯลฯ

2. ระบบบริหารงานบุคคล (Human Resources System)

.....ระบบบริหารงานบุคคล (GENiUS-HR) เป็นระบบที่เก็บข้อมูลพื้นฐานของพนักงาน ตั้งแต่เริ่มสมัครงาน เก็บประวัติส่วนตัวและประวัติทั่วไปเพื่อให้ฝ่ายบุคคลพิจารณาคัดเลือกเป็นพนักงาน หรือเก็บประวัติของพนักงานในองค์กร ประกอบด้วย
   - ระบบรับสมัครพนักงาน [Recruit System]
   - ระบบทะเบียนประวัติพนักงาน [Personnel System]
   - ระบบทะเบียนประวัติฝึกอบรม [Training System]

คุณประโยชน์
   - ช่วยค้นหา ตรวจสอบ ประวัติข้อมูลของพนักงาน
   - ช่วยรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการคัดเลือกบุคคลากรขององค์กร

คุณสมบัติเด่นของระบบ
      1. บันทึกข้อมูลการรับสมัครงาน ตั้งแต่ประวัติส่วนตัวและพื้นฐานทั่วไป ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ อายุ เพศ ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประวัติครอบครัว คู่สมรส ความสามารถพิเศษ ตำแหน่ง เงินเดือนที่ต้องการ รวมถึงรูปภาพของผู้สมัคร
      2. สามารถคัดเลือกผู้สมัครตามเงื่อนไขต่างๆ เช่นตามกลุ่มผู้สมัคร ตามตำแหน่งว่าง ตามวุฒิการศึกษา วันที่สมัคร เป็นต้น
      3. จัดพิมพ์รายงานรายละเอียดใบสมัครเพื่อส่งให้หัวหน้างานที่ต้องการคัดเลือกได้ตลอดเวลา
      4. มีแฟ้มข้อมูลที่จำเป็นเพื่อสะดวกใช้งานทันที อาทิ ชื่อจังหวัด ชื่ออำเภอ ชื่อสถาบันการศึกษา เป็นต้น
      5. สามารถโอนแฟ้มข้อมูลผู้สมัคร ไปเป็นพนักงานได้ทันที โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลใหม่
      6. จัดเก็บแฟ้มใบสมัครไว้ตลอดจนกว่าต้องการลบแฟ้มใบสมัครออกเอง
      7. จัดเก็บประวัติพนักงานพื้นฐานทั่วไปแล้ว ยังจัดเก็บประวัติด้านอื่นๆ เช่น
          • ประวัติการศึกษา
          • ประวัติการทำงาน
          • ประวัติครอบครัว, คู่สมรส
          • ความสามารถพิเศษ
          • ประวัติข้อมูลการรักษา ได้แก่ โรงพยาบาลที่รักษาประจำ โรคประจำตัว แพ้ยา และหมอประจำตัว
          • ประวัติข้อมูลการตรวจสุขภาพประจำปี
          • ประวัติทางวินัย
          • ประวัติข้อมูลการฝึกอบรม
          • ประวัติการปรับอัตราเงินเดือน, ปรับตำแหน่ง
          • ประวัติสวัสดิการที่ได้รับ เช่น โทรศัพท์มือถือ, รถยนต์ประจำตำแหน่ง
          • ประวัติการลาเรียน
          • ประวัติการประเมินผลการทำงาน

3. ระบบบันทึกเวลาการทำงาน (Time Recorder System)

.....ระบบบันทึกเวลาทำงาน (GENiUS-TR) เป็นระบบที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบันทึกเวลาทำงานของพนักงานที่มีการทำงานเป็นกะหรือพนักงานประจำ และช่วยคำนวณจำนวนชั่วโมงทำงานล่วงเวลา จำนวนวันทำงาน, วันขาด, วันสาย และวันลาต่าง ๆ โดยจะอ่านข้อมูลจากเครื่องรูดบัตร และสามารถนำมาสรุปเป็นรายคนให้อัตโนมัติ คุณจะทราบว่าพนักงานแต่ละคนมาทำงานกี่วัน มีวัดขาด ลา มาสายกี่ครั้ง กี่ชั่วโมง และวันใดบ้าง แล้วเมื่อครบงวดหนึ่งๆ นำข้อมูลโอนเข้าสู่ระบบเงินเดือนได้ทันที เพื่อคำนวณค่าล่วงเวลา และภาษีต่อไป

คุณประโยชน์
   - การเก็บประวัติรายงานการมาปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคนไว้ด้วยระบบคอมพิวเตอร์สามารถเรียกข้อมูลมาสอบถามได้ง่ายและรวดเร็ว
   - การคำนวณค่าล่วงเวลา และการสรุปการมาปฏิบัติงานของพนักงาน จะถูกต้อง แม่นยำและรวดเร็ว โดยระบบประมวลผลอัตโนมัติ
   - เพิ่มความสะดวก และรวดเร็วในการจัดเตรียมรายงานรูปแบบต่าง ๆ จากข้อมูลที่เก็บอยู่แล้วเพื่อตรวจสอบควบคุม เช่น รายงานสรุป ชั่วโมงค่าล่วงเวลา รายงานการมาปฏิบัติงานทั้งประจำเดือนและประจำปี
   - ทำรายงานสรุปแยกเป็นบริษัท แผนก เพื่อใช้ในการประเมินผลการมาปฏิบัติงานได้

คุณสมบัติพิเศษของระบบ
      1. ใช้ได้กับเครื่องรูดบัตรทุกรุ่นทุกยี่ห้อ ทั้งแบบบาร์โค้ด ลายนิ้วมือ หรือเครื่องที่เก็บข้อมูลปี 2 หลัก และ 4 หลัก
      2. การคำนวณเวลาเข้างาน หรือเวลาเลิกงาน จะเปลี่ยนแปลงตามกะการทำงานโดยอัตโนมัติ
      3. ใช้ได้ทั้งบริษัทที่มีพนักงานกลุ่มเดียว หรือมีการแบ่งพนักงานออกเป็นหลาย ๆ กลุ่ม หรือมีการใช้เครื่องรูดบัตรร่วมกันหลายบริษัทโดยใช้เครื่องรูดบัตรเครื่องเดียวกันได้ เช่น บริษัทในเครือ
      4. พนักงานสามารถเปลี่ยนกะการทำงานชั่วคราวได้
      5. สามารถกำหนดประเภทการลาต่างๆ ได้อีก 20 ประเภท นอกเหนือจากที่ระบบมีให้ ซึ่งการลาที่กำหนดได้เองนี้สามารถที่จะระบุว่าถ้ามีการลา จะจ่ายค่าจ้างหรือไม่จ่ายก็ได้
      6. สามารถบันทึกการลางานได้ทั้งเป็นช่วงระยะเวลา เป็นชั่วโมง เป็นวัน หรือการลาติดต่อกันหลายวัน
      7. สามารถกำหนดการปัดเศษล่วงเวลาการทำงานได้
      8. สามารถเก็บประวัติการมาปฏิบัติงานของพนักงานได้ตลอดปีการทำงานปัจจุบัน
      9. สามารถทำการปรับปรุงข้อมูล ก่อนที่จะทำการโอนข้อมูลเข้าสู่ระบบบัญชีเงินเดือนได้
    10. มีรายงานที่สมบูรณ์แบบอย่างครบถ้วน โดยผู้ใช้ไม่ต้องเสียเวลาในการสร้างฟอร์มรายงานเอง ได้แก่
          • รายงานข้อมูลดิบจากเครื่องบันทึกเวลา
          • รายงานเวลารูดเข้า-ออก
          • รายงานสรุปชั่วโมงค่าล่วงเวลา
          • รายงานตารางเวลาทำงาน
          • รายงานการลางาน
          • รายงานปฏิทินการทำงานและวันหยุด
          • รายงานกะการทำงานมาตรฐาน
          • รายงานการมาปฏิบัติงาน
          • รายงานรายได้ค่ากะ
ขีดความสามารถของระบบบันทึกเวลาทำงาน (GENiUS – TR)
      1. รองรับการรูดบัตรเข้า-ออก 2 คู่เวลาหรือ 4 ครั้งใน 1 วัน (แยกเป็นเวลาปกติ 1 คู่ และ ช่วง OT 1 คู่)
      2. รองรับการทำงานไม่เกิน 24.00 น. หรือกะการทำงานไม่ข้ามคืน

4. ระบบจัดการความปลอดภัย (Security Management System)

.....ระบบจัดการความปลอดภัย (GENiUS-SC) เป็นระบบที่จัดทำขึ้นเพื่อเสริมการทำงานของระบบบัญชีรวมให้มีความให้มีความรัดกุมและปลอดภัยยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการควบคุม กล่าวคือช่วยให้สามารถแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ใช้แต่ละคนให้มีสิทธิิแตกต่างกันได้ตามความเหมาะสม เช่น ผู้ใช้บางคนอาจได้รับสิทธิในการทำงานเต็มที่ทุกอย่าง ผู้ใช้บางคนอาจได้รับสิทธิทำได้เฉพาะหัวข้อที่ตนเกี่ยวข้องเท่านั้น ดังนั้นการทำงานก็จะเป็นสัดส่วนและมีผู้รับผิดชอบในแต่ละส่วนอย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดรายชื่อบริษัทในเครือเพื่อเก็บข้อมูลของบริษัทนั้น ๆ ได้

คุณประโยชน์
   - กำหนดความรับผิดชอบในการใช้งานของผู้ใช้แต่ละคนให้อยู่ในขอบเขตที่เหมาะสม
   - การทำงานจะเป็นสัดส่วนและมีผู้รับผิดชอบอย่างแท้จริง
   - ระบบมีความปลอดภัย และเป็นความลับมากขึ้น
   - รองรับการทำงานบริษัทในเครือได้

คุณสมบัติของระบบ
      1. ระบบจะอนุญาตให้ผู้ควบคุมระบบเพียงผู้เดียวเท่านั้นเป็นผู้ที่สามารถเข้าสู่ระบบได้
      2. สามารถกำหนดความสามารถในการทำงานของผู้ใช้แต่ละคนได้ไม่จำกัด เช่น ผู้ใช้บางคนสามารถบันทึกและแก้ไขได้ เป็นต้น ทั้งนี้ทำให้ระบบมีความปลอดภัย และเป็นความลับมากขึ้น
      3. สามารถกำหนดรหัสผ่าน (Password) ของผู้ใช้แต่ละคน เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล
      4. สามารถกำหนดรหัสบริษัท เพื่อเตรียมไว้สำหรับเก็บข้อมูลหลาย ๆ ชุดได้ไม่จำกัดGENiUS Time Attendance

ลักษณะโดยทั่วไปของระบบบันทึกเวลาทำงาน (GENiUS-TA for Factory)
      ระบบบันทึกเวลาทำงาน (GENiUS-TA for Windows) เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนการใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีเงินเดือน (GENiUS-PR for Windows) ซึ่งสามารถรองรับการทำงานได้ทั้งพนักงานประจำ (Office) และรองรับการทำงานสำหรับพนักงานโรงงาน (Factory) ที่มีการทำงานแบบกะ

      โปรแกรมระบบบันทึกเวลาทำงาน (GENiUS-TA for Windows) นี้ เป็นระบบที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบันทึกเวลาทำงานของพนักงานที่มีการทำงานเป็นกะ หรือเป็นพนักงานประจำ และช่วยคำนวณจำนวนชั่วโมงเวลาทำงานล่วงเวลา จำนวนวันมาทำงาน วันขาด วันลา และวันมาสายต่างๆ โดยจะอ่านข้อมูลมาจากเครื่องรูดบัตร และนำเวลาเข้างานหรือเวลาเลิกงานมาคำนวณ สรุปเป็นรายคนให้อัตโนมัติ เมื่อครบงวดหนึ่งๆ ก็สามารถที่จะโอนข้อมูลเข้าสู่ระบบบัญชีเงินเดือนได้ทันที เพื่อนำไปคำนวณหารายได้และภาษีต่อไปปัญหาและข้อยุ่งยากของระบบบันทึกเวลาทำงาน

** คุณสมบัติโดยทั่วไปของโปรแกรมระบบบันทึกเวลาทำงาน (GENiUS-TA for Windows) **

   - การทำงานเป็นแบบ Real Batch Processing คือจะบันทึกเวลาทำงานประจำวันด้วยเครื่องบันทึกเวลา (เครื่องรูดบัตร) กรณีใช้เครื่องรูดบัตร หรือจะไม่ใช้ก็ได้โดยบันทึกเวลาที่โปรแกรมระบบบันทึกเวลาทำงานโดยตรง
   - จะต้องทำงานร่วมกับ ระบบบัญชีเงินเดือน (GENiUS-PR For Windows) กล่าวคือ ไม่สามารถใช้งานอิสระได้
   - สามารถทำงานได้ทั้งในแบบ Single User ซึ่งเป็นระบบที่การทำงานแต่ละเครื่องแยกอิสระจากกัน และแบบ Multi User บนเครือข่าย LAN ซึ่งเป็นระบบที่มีเครื่องหลายเครื่องเชื่อมติดกัน เพื่อใช้ข้อมูลร่วมกัน
   - ลักษณะการใช้งานเป็นขั้นตอนที่เข้าใจได้ง่าย และในขณะบันทึกข้อมูลถ้าเกิดข้อผิดพลาดก็สามารถย้อนกลับไปแก้ไขในจุดที่ผิดพลาดได้ทันที
   - มีระบบแสดงข้อผิดพลาดในการทำงาน (Error Message) ที่มีความหมายและเข้าใจได้ง่าย
   - อนุญาตให้กำหนดระดับความสามารถในการทำงานของผู้ใช้งานในหัวข้อการทำงานต่างๆ เช่น ผู้ใช้บางคนสามารถสอบถามข้อมูล ได้เพียงอย่างเดียวโดยไม่มีสิทธิ์แก้ไข หรือผู้ใช้บางคนสามารถบันทึกและแก้ไขได้เป็นต้น คุณสมบัตินี้ จะทำให้ระบบมีความปลอดภัย และเป็นความลับมากขึ้น
   - มีรหัสผ่าน (PASSWORD) สำหรับผู้ใช้แต่ละคน เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล
   - สามารถกำหนดปีศักราชที่ใช้เป็นแบบ พ.ศ. หรือ ค.ศ. ก็ได้
   - อนุุญาตให้กำหนดเงื่อนไขในการเลือกพิมพ์รายงานได้ค่อนข้างมาก และมีรายงานทางจอภาพที่เหมือนทางเครื่องพิมพ์เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้ และตรวจสอบข้อมูล
   - สามารถเลือกทำงานกับข้อมูลได้หลายบริษัท หรือหลายชุด โดยโปรแกรมชุดเดียวกัน และมีรหัสผ่านบริษัทเพื่อให้ข้อมูลแต่ละบริษัทมีความปลอดภัย และมีความลับมากขึ้น
   - มี On-line Help ในส่วนที่จำเป็นเพื่ออธิบายการใช้งานโดยย่อ
   - เน้นประโยชน์การใช้งานสำหรับผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติโดยมีรายงานที่จำเป็นครบถ้วน

คุณสมบัติของโปรแกรมระบบบันทึกเวลาทำงาน

      1. ข้อมูลเข้าจะเป็น Text File ที่ได้มาจากเครื่องรูดบัตร
      2. ใช้ได้กับเครื่องรูดบัตรทุกรุ่นทุกยี่ห้อ ที่สามารถจัดเก็บข้อมูลเป็น Text File ได้
      3. สามารถเลือกตำแหน่งของข้อมูลแต่ละฟิลด์จาก Text File ได้
      4. การคำนวณเวลาเข้างาน หรือเวลาเลิกงาน จะเปลี่ยนแปลงตามกะการทำงานโดยอัตโนมัติ
      5. ใช้ได้ทั้งบริษัทที่มีพนักงานกลุ่มเดียว หรือมีการแบ่งพนักงานออกเป็นหลาย ๆ กลุ่ม หรือมีการใช้เครื่องรูดบัตรร่วมกัน หลายบริษัทโดยใช้เครื่องรูดบัตรเครื่องเดียวกันได้ เช่น บริษัทในเครือ
      6. พนักงานสามารถเปลี่ยนกะการทำงานชั่วคราวได้
      7. สามารถกำหนดประเภทการลาต่างๆ ได้อีก 20 ประเภท นอกเหนือจากที่ระบบมีให้ ซึ่งการลาที่กำหนดได้เองนี้สามารถที่จะระบุว่าถ้ามีการลา จะจ่ายค่าจ้างหรือไม่จ่ายก็ได้
      8. สามารถบันทึกการลางานได้ทั้งเป็นช่วงระยะเวลา เป็นชั่วโมง เป็นวัน หรือการลาติดต่อกันหลายวัน
      9. สามารถกำหนดการปัดเศษล่วงเวลาการทำงานได้
    10. สามารถกำหนดให้มีการรูดบัตรได้สูงสุด 8 ช่วงเวลาหรือ 16 ครั้งต่อ 1 กะมาตรฐาน หมายถึง 2 ช่วงเวลาทำงานปกติ และ 6 ช่วงเวลาล่วงเวลา
    11. บันทึกกะเวลาข้ามคืนได้ แต่ไม่เกิน 24 ชั่วโมง
    12. สามารถเก็บประวัติการมาปฏิบัติงานของพนักงานได้ตลอดปีการทำงานปัจจุบัน
    13. สามารถทำการปรับปรุงข้อมูล ก่อนที่จะทำการโอนข้อมูลเข้าสู่ระบบบัญชีเงินเดือนได้
    14. มีรายงานที่สมบูรณ์แบบอย่างครบถ้วน โดยผู้ใช้ไม่ต้องเสียเวลาในการสร้างฟอร์มรายงานเองได้แก่รายงานข้อมูลดิบจากเครื่องบันทึกเวลา
      • รายงานเวลารูดเข้า-ออก
      • รายงานสรุปชั่วโมงค่าล่วงเวลา
      • รายงานตารางเวลาทำงาน
      • รายงานการลางาน
      • รายงานปฏิทินการทำงานและวันหยุด
      • รายงานกะการทำงานมาตรฐาน
      • รายงานการมาปฏิบัติงาน
      • รายงานรายได้ค่ากะ

** ขีดความสามารถของโปรแกรมระบบบันทึกเวลาทำงาน **

      1.ใน 1 กะมาตรฐานสามารถบันทึกเวลาข้ามคืนได้ แต่ไม่เกิน 24 ชั่วโมง
      2.ใน 1 กะมาตรฐานสามารถกำหนดช่วงเวลาการรูดบัตรได้สูงสุด 16 ครั้ง หรือ 8 ช่วงเวลา (โดยเป็น 2 ช่วงเวลาปกติ และ 6 ช่วงเวลาทำงานค่าล่วงเวลา)
      3.กำหนดประเภทการลาได้สูงสุด 20 รายการ
      4.กำหนดการปรับเศษค่าล่วงเวลา สำหรับการทำงานล่วงเวลาได้สูงสุด 20 รายการ
      5.ระบบจะกำหนดค่าสถานะการลาไว้อัตโนมัติด้วยกัน 8 ประเภท ได้แก่ การมาทำงานปกติ การมาสาย การกลับก่อน การขาดงาน การลาป่วย การลากิจ การลาพักร้อน การลาคลอดและลาบวช
      6.ในการมาทำงานปกติ การลาต่างๆ และการทำงานล่วงเวลา สะสมจำนวนครั้งทั้งเดือนและปี สูงสุด 999 ครั้ง และจำนวนเวลาทั้งเดือนและปี สูงสุด 999.99 วัน
      7.ระบบจะทำการสะสมเวลาการทำงาน และการลาต่างๆ ของพนักงานไว้ในระบบบัญชีเงินเดือน
      8.ระบบจะทำการเก็บสะสมยอดเวลาการทำงานของพนักงานไว้เฉพาะงวดปัจจุบันเท่านั้น

** อุปกรณ์ที่จำเป็น **

      1. ระบบบัญชีเงินเดือน (GENiUS-PR for Windows) เนื่องจาก ระบบบันทึกเวลาทำงาน (GENiUS-TA for Windows) จำเป็นต้องใช้งานควบคู่กับ ระบบบัญชีเงินเดือน ( GENiUS-PR for Windows )
      2. ระบบบันทึกเวลาทำงาน (GENiUS-TA for Windows)
      3. เครื่องรูดบัตร (กรณีใช้เครื่องรูดบัตร) สามารถเลือกใช้เครื่องรูดบัตรยี่ห้อใดก็ได้ แต่มีข้อแม้ว่าเครื่องรูดบัตรยี่ห้อนั้นๆ ต้องมี Text File ที่จำเป็นซึ่งขาดไม่ได้เลยแม้แต่ตัวเดียว

บริษัท เอ.เอส.ซี. ซอฟท์แวร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
50/902 หมู่ 2 ดำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ 0-2549-7544-5 โทรสาร 0-2990-9337
E-mail : info@ascsoftware.co.th
แผนที่