home aboutus product service contactus
บริการทุกระดับประทับใจ เราบริการทั้งก่อนและหลังการขาย
 

 


GENiUS PR for Windows สร้างสรรค์งานบริหารบุคคลครบวงจรด้วย

(4 IN 1 รวม 4 ระบบเข้าด้วยกัน ภายในชุดเดียว)

      1.โปรแกรม ระบบบัญชี เงินเดือน (PAYROLL)
      2.โปรแกรม ระบบบริหารงานบุคคล (HUMAN RESOURCES)
      3.โปรแกรม ระบบบันทึกเวลาทำงาน (TIME RECORDER)
      4.โปรแกรม ระบบรักษาความปลอดภัย (SECURITY)

More...     
โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป เอ็กซ์เพรส express
โปรแกรมบัญชี ที่ใช้ง่ายเพียงปลายนิ้ว
Express Accounting Software จากระบบโปรแกรม Express for DOS พัฒนาสู่ Express for Windows ด้วยการออกแบบ
ให้ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว ค้นหาข้อมูลแม่นยำ รองรับข้อมูลได้ไม่จำกัด อันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับผู้เริ่มใช้
โปรแกรมบัญชี เป็นเพื่อนที่ทำให้การทำบัญชีเป็นเรื่องง่าย เป็นมือไม้ของนักบัญชีตัวจริง

โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป เอ็กซ์เพรส express เกิดจากกลุ่มนักบัญชีและนักคอมพิวเตอร์ซึ่งมีแนวความคิดตรงกัน
คือต้องการพัฒนาโปรแกรมบัญชี ให้มีความสมบูรณ์พร้อมที่จะรองรับงานบัญชี และมีความยืดหยุ่นสำหรับการใช้งาน
ในระบบบัญชีของธุรกิจ ทั่วๆ ไป โดยเริ่มจากการรับจ้างพัฒนาโปรแกรมให้กับบริษัทต่างๆ ในลักษณะของงาน
เฉพาะด้าน (TAILORMADE) อาทิ เช่น
     1. ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง
     2. ระบบบัญชีแยกประเภท
     3. ระบบเจ้าหนี้
     4. ระบบลูกหนี้ ฯลฯ

More...     

 

       


ตัวแทนจำหน่าย TAFF

- เครื่องบันทึกเวลาทำงาน
- เครื่องควบคุมเปิด-ปิดประตู
- เครื่องควบคุมการเข้า-ออกรถยนต์ (คำนวณค่าจอดรถ)
- เครื่องบันทึกการซื้ออาหาร
- เครื่องจัดการยานพาหนะ GPS
- บัตรทุกชนิด

More...     

   
 
เอ.เอส.ซี. ซอฟท์แวร์ แอนด์ เซอร์วิส หมู่ 2 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โทร. 0-2549-7544-5  โทรสาร 0-2990-9337  อีเมล: info@ascsoftware.co.th
©2012 www.ascsoftware.co.th  All rights reserved. This website is powered by ASC Software