home aboutus product service contactus
บริการทุกระดับประทับใจ เราบริการทั้งก่อนและหลังการขาย
 

         บริษัท เอ.เอส.ซี. ซอฟท์แวร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เป็นบริษัทที่เกิดขึ้นจากแนวความคิด ที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (One Stop Service) โดยการจัดหาระบบรวม (System Integtated) เพื่อเป็นการเพิ่มคุณค่าของลูกค้า ให้ลูกค้าสามารถ
ดำเนินงานทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยความรับผิดชอบต่อลูกค้าตลอดเวลาจะไม่มุ่งแต่จำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ
แต่จะให้คำแนะนำ ทำความเข้าใจกับลูกค้าและตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง

การดำิเนินงาน (Operation)
          
- วิเคราะห์และออกแบบระบบงาน (System Analysis and Design) เพื่อทำความเข้าใจให้กับลูกค้าถึงความต้องการอย่างแท้จริง
ในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการดำเินินธุรกิจของลูกค้าเอง
          - วางระบบและติดตั้งระบบเครือข่าย (Network Design and Installtion) ทำการสำรวจ และออกแบบ พร้อมการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อให้การใช้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริการติดตั้ง Server ทั้งที่เป็น Ms WinNT, 2000, 2003 Server
          - จำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทุกชนิด (Hardware and Peripheral) ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงทุกชนิด เช่น Printer, Scanner, Ups, Barcode Reade รวมทั้งอุปกรณ์สิ้นเปลือง เช่น ผงหมึก, หมึกสี, แผ่น CD, CD-RW, Diskette
          - จำหน่ายอุปกรณ์เครือข่ายพิวเตอร์ (Network Equipment and Accessory) เพื่อให้ได้อุปำกรณ์ในการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายที่ดี
ทั้งแบบมีสาย (Wire) และแบบไร้สาย (Wireless)
          - จำหน่ายโปรแกรมระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ (Software) ที่ถูกต้องตามกฎหมาย (License) เช่น Windows,
โปรแกรมป้องกันไวรัส, โปรแกรมในการทำงานด้านต่างๆ
          - จำหน่ายโปรแกรมสำเร็จรูปตามต้องการ (Application Software) ทั้งทางด้านบัญชี และอื่นๆ ตามความต้องการ เพื่อให้ลูกค้าสามารถ
ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ได้อย่างรวดเร็วในการดำเนินงานทางธุรกิจ
          - พัฒนาโปรแกรมตามความต้องการใช้งาน (Development Program) เพื่อให้ลูกค้าได้โปรแกรมในการดำเนินธุรกิจตรงตามความต้องการมากที่สุด เกิดประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้าเอง
          - ออกแบบและจัดทำกระดาษคอมพิวเตอร์ต่อเนื่อง (Preprint Forms) เพื่อให้เข้ากับระบบงานคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานทุกรูปแบบตามความต้องการ เช่น ใบจ่ายเงินเดือน ใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น
          - ซ่อม และ ปรับปรุง (Repair and Upgrade) รับซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทุกชนิด และ อัพเกรดให้ทันสมัยเหมาะกับการใช้งานในปัจจุบัน ทั้งแบบบริการถึงสถานที่ หรือนำเข้าไปที่บริษัท
          - บำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Maintenance Contact Agreement) เป็นรายปีหรือรายครั้ง ตามความต้องการ เพื่อให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของลูกค้าสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง
          - จัดอบรม (Training) เกี่ยวกับโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ระบบบริหารงานบุคคล ตามความต้องการของลูกค้า หรือหลักสูตรต่าง ๆ
ที่มีให้เลือก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล

การให้บริการหลังการขาย (Aftersales Service)
          
เอ.เอส.ซี ยึดมั่นในการให้บริการที่ดีที่สุดเสมอมา ทั้งก่อนการขาย และหลังการขาย ตลอดระยะเวลาตั้งแต่เปิดดำเนินกิจการจวบจนถึงปัจจุบัน เพื่อให้ลูกค้าของเราได้รับความพึงพอใจสูงสุด และเราจะให้คำมั่นสัญญาเช่นนี้ต่อลูกค้าตลอดไป

 

   
 
เอ.เอส.ซี. ซอฟท์แวร์ แอนด์ เซอร์วิส หมู่ 2 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โทร. 0-2549-7544-5  โทรสาร 0-2990-9337  อีเมล: info@ascsoftware.co.th
©2012 www.ascsoftware.co.th  All rights reserved. This website is powered by ASC Software