home aboutus product service contactus
บริการทุกระดับประทับใจ เราบริการทั้งก่อนและหลังการขาย

   

      ขั้นตอนการคำนวณเงินเดือน
      : คำนวณเงินเดือน - ค่าแรง ให้กับพนักงาน เช่น พนักงานประจำ / พนักงานรายวัน /
รายชิ้นงาน / รายเหมา สามารถให้บริการแก่ลูกค้า โดยขึ้นอยู่กับการจ่ายเงินเดือนของแต่ละองค์กร เช่น จ่ายเดือนละครั้ง, 2 ครั้ง, 3 ครั้ง หรือ 4 ครั้ง
      : คำนวณค่าล่วงเวลาวันธรรมดา วันหยุด โอที เบี้ยขยัน ค่าตำแหน่ง ค่าครองชีพ โบนัส
ค่ากะ ค่าพาหนะ ค่าสวัสดิการอื่นๆ และรายการหักต่างๆ เช่น ขาด/ลา/สาย ทุกประเภท
      : เงื่อนไขการคิดคำนวณเงินเดือนสามารถทำได้ทุกเงื่อนไขที่ลูกค้าต้องการ
      : คำนวณภาษี ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายบริษัท และ กฎหมายทั้งหมด
      : จัดทำเอกสารหรือไฟล์ที่จำเป็นต้องส่งหน่วยงานราชการให้เช่น ธนาคาร สรรพากร
ประกันสังคม และกองทุนฯ
      : จัดเตรียมไฟล์ส่งกรมสรรพากรและประกันสังคมผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
      : จัดทำรายงานใบแจ้งเข้าบัญชีธนาคาร และแผ่น Disk ส่งธนาคาร หรือส่งข้อมูลเงินเดือนผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

      สิ่งที่ลูกค้าต้องเตรียม
      : ส่งข้อมูลพนักงานเข้าใหม่ – ลาออก ผ่าน E-mail
      : ส่งข้อมูลเงินได้ เงินหัก ประจำงวด ในไฟล์ Excel จะมีแบบฟอร์มให้กรอก แล้วส่งผ่านระบบ E-mail
      : ในกรณีที่ใช้บริการระบบ Time Attendance ลูกค้าเพียงแค่ส่ง Text file เวลาเข้า-ออก พนักงานมาให้ผ่านระบบ E-mail
      : การส่งเอกสารการลางาน หรือการอนุมัติโอที ขึ้นอยู่กับข้อตกลงว่าจะส่งในรูปแบบใด
      : การส่งข้อมูลนั้นจะต้องส่งล่วงหน้าก่อนเงินเดือนออก อย่างน้อย 3-5 วัน
      : ลูกค้าจะต้องจัดเจ้าหน้าที่เพื่อคอยติดต่อประสานงานและตรวจสอบความถูกต้องด้วยก่อนที่ผู้มีอำนาจจะอนุมัติการจ่าย
      : กรณีลูกค้าใหม่จะต้องแจ้งรายละเอียดและนโยบายของบริษัทให้ครบเพื่อความถูกต้อง

     สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ
      : สามารถขอดูรายงานคำนวณภาษีได้
      : รายงานสรุปการทำงานประจำเดือน
      : รายงานสรุปการทำงานประจำปีของพนักงานเพื่อพิจารณาการจ่ายเงินโบนัส
      : ระหว่างเดือนจะได้รับรายงาน สรุปยอดเงินเดือนแต่ละคน สรุปยอดเงินเดือนเป็นแผนกเพื่อส่งให้ทางบัญชีเป็น PDF ไฟล์
      : Pay Slip เงินเดือนแบบคาร์บอน พร้อมแจกพนักงาน
      : รายงานนำส่งเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และ Text file ส่งกองทุนสำรองฯ (ถ้ามี)
      : รายงานส่งเงินสมทบประกันสังคม (สปส1-10) หรือ Text file พร้อม Upload ทางอินเตอร์เน็ต
      : รายงานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1) หรือ Text file ส่งสรรพากรทางอินเตอร์เน็ต
      : หนังสือรับรองการหักภาษี หัก ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) พร้อมยื่นแบบ ภงด. 91 ผ่านอินเตอร์เน็ต
      : รายงานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภงด.1ก)
      : รายงานอื่น ๆ ที่ต้องการเช่น
          - รายงานสิ้นปีในส่วนของ กองทุนเงินทดแทน กท.20 ก
          - ทะเบียนลูกจ้างตามประกาศพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
          - ทะเบียนผู้ประกันตน (สปส. 6-07) ของกรมสรรพากร
          - รายงานอื่นๆ ได้แก่ ทะเบียนประวัติพนักงานปัจจุบัน ประวัติการปรับเงินเดือน ฯลฯ
      : สำรองข้อมูลทุกงวดและทุกสิ้นเดือน ( BACKUP)
      : จัดเก็บข้อมูลให้ตลอดอายุการใช้งาน (ขอข้อมูลย้อนหลังได้)

     ระบบความปลอดภัย
      : เพื่อป้องการการรั่วไหลของข้อมูลลูกค้าจะมีหนังสือสัญญาจ้างทำเงินเดือนเพื่อรับประกันความไว้วางใจ
      : การส่งข้อมูลต่าง ๆ จะส่งให้กับเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเท่านั้นและในไฟล์รายงานแต่ละตัวจะมี user และ password ในการเปิดอ่าน
      : มีระบบการสำรองข้อมูล (Backup) ทุกงวดที่มีการจ่ายเงินเดือนเพื่อให้สามารถขอข้อมูลย้อนหลังได้เพราะเราเก็บ data ลูกค้าไว้ทุกปี
      : Data Base ของลูกค้าจะมี User และ Password ป้องกันการเข้าใช้งานของผู้ไม่ได้รับอนุญาต

      คุณสมบัติของโปรแกรมที่ใช้
      ด้วยประสบการณ์ในการจัดทำบัญชีเงินเดือนมานาน มากกว่า 15 ปี จัดทำบัญชีเงินเดือนให้ ผู้บริหาร พนักงาน รายเดือน พนักงานรายวัน
ซึ่งหลากหลายประเภทกิจการจึงจำเป็นต้องใช้โปรแกรมที่คำนวณเงินเดือนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด และมีการ Upgrade โปรแกรมเงินเดือนทุกปี จึงขอยกตัวอย่างคุณสมบัติของโปรแกรมที่ใช้ดังนี้
      : โปรแกรมที่ใช้สามารถกำหนดเงื่อนไขของกิจการที่มีเงื่อนไขซับซ้อนได้
      : มีการกำหนดเงินเพิ่มเงินหักได้ 20 ประเภท
      : มีความละเอียดและความเสถียรสูงในการคำนวณเงินเดือนและภาษี
      : รองรับการทำงานสำหรับทุก ๆ กิจการ
      : มีระบบการป้องกันการเข้าใช้งานฐานข้อมูลในโปรแกรม
      : สามารถเพิ่มประวัติพนักงานได้ไม่จำกัด
      : เงื่อนไขการคิดภาษีและประกันสังคมมีการ Update ตามประกาศกฎกระทรวง
      : สามารถกำหนดเงื่อนไขเงินเพิ่มเงินหักและกะการทำงานได้ 20 ประเภท
      : มีทีมพัฒนาโปรแกรมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันกับเหตุการณ์ปัจจุบัน
      : ทีมงานผู้รับทำเงินเดือนมีประสบการณ์ในการใช้งานโปรแกรมอย่างละเอียดมาแล้วทั้งสิ้นและมีความรู้ด้านภาษีและประกันสังคมจึงสามารถให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าได้อีกด้วย
      : หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลา
      : จะมีเจ้าหน้าที่คอยประสานงานเรื่องข้อมูลในการทำเงินเดือนอยู่ตลอดเวลา

อัตราค่าบริการ เริ่มต้นที่ 40 - 100 บาท/คน/ครั้ง (ขึ้นอยู่กับพนักงานและบริการ)

 

   
 
เอ.เอส.ซี. ซอฟท์แวร์ แอนด์ เซอร์วิส หมู่ 2 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โทร. 0-2549-7544-5  โทรสาร 0-2990-9337  อีเมล: info@ascsoftware.co.th
©2012 www.ascsoftware.co.th  All rights reserved. This website is powered by ASC Software